Naši predavači

Ivana Bičanić

Ivana Bičanić rođena je u Sisku 1984. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultet u Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2009. godine i stekla titulu doktora medicine. Nakon završenog jednogodišnjeg pripravnički staža, stručni ispit je položila 2010. godine. Od 2011. godine zaposlena je Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prvo kao asistentica, a danas kao docentica na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju gdje sudjeluje u nastavi predmeta anatomija na hrvatskom i engleskom jeziku. Također, na Stomatološkom i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi iz anatomije. Kao autor ili koautor ima 8 znanstvenih radova i 12 kongresnih sažetaka iz područja anatomije i neuroznanosti s kojima je sudjelovala na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2018. godine u sklopu Centra IGW Zagreb započinje edukaciju iz gestalt psihoterapije s osobitom željom da se posveti savjetodavnom i psihoterapijskom radu sa studentima. U stručnom radu osobito je zanima praktična nastava iz anatomije, implementacija novih nastavnih metoda u tradicionalni kurikulum te trajna edukacija za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u sklopu kojih boravi i u suradnim međunarodnim ustanovama: Sveučilište u Heidelbergu, Sveučilište Bar Ilan, Safed u Izraelu te King’s College London. Ivana u ArsSport kineziološkom učilištu donosi nastavu iz anatomije na programima osposobljavanja. 

Marije Radić 2
10 090 Zagreb

  • +385 098 980 1626